Для осіб з порушенням зору

Студентоцентроване навчання


Наша мета - отримання кожним випускником коледжу

  • знань, які забезпечують можливість швидкої адаптації до змін в суспільстві та економіці;
  • професійних компентностей, що стимулюють прагнення до постійного самовдосконалення;
  • розвиненого критичного мислення, яке дозволяє з успіхом діяти в умовах невизначеності, поліваріантності рішень;
  • умінь і досвіду здійснювати вибір та реалізовувати право використання свого голосу в процесі прийняття управлінських рішень.

Необхідна умова досягнення вищезазнечених цілей - запровадження студентоцентрованого підходу, як одного із ключових трендів розвитку Європейського простору вищої освіти (ЄПВО).

Основою студентоцентрованого підходу у коледжі є:

  • врахування потреб студентів;
  • автономність особистості студента, з одночасним відповідним супроводом і підтримкою з боку викладача;
  • гнучкі навчальні траєкторії;
  • систематичний моніторинг якості освітніх послуг.

Важливим механізмом впровадження у коледжі студентоцентрованого навчання є збільшення можливостей для вибору освітніх програм та формування індивідуальних освітніх траєкторій, забезпечення адекватних і легкодоступних навчальних ресурсів і підтримки студентів.