Для осіб з порушенням зору

Менеджмент якості


Стратегічною метою Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола є вихід на позиції лідерства в освітньо-професійній сфері і увійти у 100 найкращих закладів вищої освіти України.

Для реалізації цієї місії у Коледжі розроблено гнучку систему менеджменту якості, яка передбачає активне залучення внутрішніх і зовнішніх споживачів освітніх послуг до постійного поліпшення якості освіти, що у кінцевому результаті забезпечує ріст конкурентоспроможності коледжу.

Менеджмент якості освіти в Галицькому фаховому коледжі імені В’ячеслава Чорновола ґрунтується на наступних засадах:

  • максимальне задоволення існуючих і перспективних потреб у якісній і затребуваній ринком праці освіті, що забезпечить успішну ділову кар'єру випускника коледжу;
  • підвищення рівня компетентності викладацького складу, усього персоналу на основі безупинного навчання;
  • забезпечення чіткого розуміння кожним співробітником Коледжу своїх посадових обов'язків, повноважень, а також відповідальності за їхнє виконання;
  • забезпечення можливості для підвищення рівня професійної підготовки і духовного розвитку;
  • прийом рішень, на основі всебічного аналізу інформації;
  • гарантування відповідності якості наданих освітніх послуг міжнародним стандартам шляхом регулярного проведення самооцінювання та акредитації освітніх програм.

Розбудова внутрішнього менеджменту якості здійснюється на основі системи індикаторів та показників відповідно до стандартів ESG 2015, які слугують критеріями визначення рівня якісних процесів у коледжі. Основними процесами забезпечення якості є:

1. Управління якістю освітньої діяльності та розвитком коледжу

2. Забезпечення якості освітніх програм. Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм

3. Якість викладацького складу. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

4. Студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання здобувачів освіти

5. Академічна культура. Запобігання та виявлення академічного плагіату

6. Навчальні ресурси та підтримка студентів. Наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу

7. Інформаційний менеджмент. Наявність інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом

8. Публічна інформація

9. Циклічне зовнішнє забезпечення якості