Для осіб з порушенням зору

Організація освітнього процесу


Освітній процес у Галицькому фаховому коледжі імені В’ячеслава Чорновола – це структурована система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти відповідного освітнього/освітньо-професійного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) відповідно до вимог інституційних стандартів освітньої діяльності та стандартів освіти.

Основним нормативним документом, що визначає організацію освітнього процесу за конкретною спеціальністю, є навчальний план, який розробляється завідувачами відділень на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік освітнього процесу, форми та засоби поточного і підсумкового контролю.

Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план.

Освітній процес в Коледжі здійснюється в таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Організація освітнього процесу за формами навчання регулюється річним графіком освітнього процесу.

Основними видами навчальних занять є лекція, лабораторне, практичне, семінарське, лабораторне заняття. Організація навчальних занять регулюється розкладом занять за семестрами. Організація семестрового контролю здійснюється на основі графіку сесії.