Для осіб з порушенням зору

Науково-методична рада з якості


indexПоложення про науково-методичну раду з питань якості

Науково-методична рада з питань якості освіти Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола (Рада з якості ) є дорадчо-консультативним органом, що розробляє стратегію Коледжу у сфері забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти, вирішує принципові питання створення, впровадження та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

 • Повноваження Ради з якості:

  1. щорічно переглядати політику та процедури Коледжу, що пов'язані з забезпеченням якості освітньої діяльності та якості освіти, та, за необхідності, вносити на розгляд Вченої ради відповідні пропозиції;
  2. щорічно виносити на розгляд Вченої ради питання про ефективність процесів та механізмів щорічного та періодичного перегляду програм, рекомендувати, за потребою їхнє удосконалення;
  3. налізувати та контролювати процеси оцінки програмних результатів, щорічних та періодичних переглядів програм, виявляти проблеми та надавати рекомендації з удосконалення програм і навчальних планів деканам/завідувачам відділень;
  4. отримувати та опрацьовувати рекомендації від усіх зовнішніх й внутрішніх стейкхолдерів для вдосконалення процесів моніторингу та перегляду програм;
  5. аналізувати та контролювати процес перевірки освітніх програм, виявляти проблеми за її результатами, в разі необхідності, рекомендувати Вченій раді проведення позапланового періодичного перегляду освітніх програм;
  6. отримувати та переглядати звіти періодичного перегляду програм та виносити на Вчену раду рекомендації для перезатвердження освітніх програм;
  7. розробляти графік періодичного перегляду освітніх програм;
  8. розглядати пропозиції про впровадження нових освітніх програм та внесення суттєвих змін до програм і модулів з огляду на:
   • обґрунтованість пропозицій, узгодженість з місією та стратегією Коледжу, вплив на інші програми, а також потреби та попит з боку зацікавлених сторін, суспільства і здобувачів вищої освіти;
   • узгодженість наданих пропозицій з національними та міжнародними стандартами, структурою програми та навантаженням здобувачів освіти, програмними результатами навчання, а також з режимом навчання (електронне навчання/змішане, інтенсивне тощо);
   • потребу в ресурсах (включаючи викладачів, методичні матеріали, спеціалізоване обладнання, програмне забезпечення тощо);
  9. надавати Вченій раді звіт та рекомендації щодо затвердження кожної освітньої програми або запропонованих змін до неї;
  10. переглядати політику та процедури, пов'язані з затвердженням та внесенням змін до освітніх програм;
  11. планувати заходи із підвищення якості підготовки здобувачів освіти та проведення моніторингу знань;
  12. доповідати Вченій раді про ефективність процесів та механізмів розробки та вдосконалення освітніх програм, рекомендувати необхідні шляхи їх вдосконалення;
  13. здійснювати внутрішню акредитацію освітніх програм;
  14. озглядати апеляції авторів академічних текстів щодо рішення про наявність неправомірних збігів та запозичень на всіх рівнях освітнього та наукового процесів;
  15. розглядати факти порушення академічної доброчесності та наукової етики, визначати ступінь відповідальності;
  16. надавати консультації та роз’яснення нормативних документів МОН України з питань забезпечення якості освіти та розроблення відповідних рекомендацій;
  17. здійснювати еспертизу та погодження освітньо-професійних програм, навчальних планів, робочих навчальних програм, науково-методичних матеріалів (підручників, навчально-методичних посібників) щодо впровадження їх в роботу освітніх підрозділів Коледжу.