Для осіб з порушенням зору

Сектор дидактики та навчальних інновацій


Основна мета сектору:

Здійснення заходів щодо системного реформування дидактичної складової освітнього процесу коледжу відповідно до сучасних умов, досягнень науки та техніки, потреб і запитів усіх учасників освітнього роцесу.

Пріоритетні напрямки роботи:

 • інформаційна та інноваційна області;
 • науково-методичне забезпечення змісту освіти;
 • оперативне реагування на запити і потреби педагогічних і науково-педагогічних працівників закладу;
 • методичнее забезпечення діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників в умовах переходу до фахової передвищої освіти;
 • розвиток студентоцентрованого навчання та викладання, як одного із основних векторів підвищення якості освітніх послуг;
 • впровадження в освітній процесс дистанційних форм навчання.
Дізнайтесь більше про нас

Завдання:

 • аналіз нормативних документів та забезпечення реалізації нових Державних стандартів щодо змісту та методів навчання, планування й організації освітнього процесу й запровадження їхніх вимог у освітню діяльність коледжу;
 • постійне вдосконалення нормативно-методичної документації, що регламентує освітній процес коледжу;
 • вивчення, аналіз, узагальнення та поширення педагогічного досвіду інноваційної діяльності;
 • надання консультативної допомоги співробітникам кафедр, циклових комісій, науково-педагогічним і педагогічним працівникам з питань вивчення та впровадження в освітній процес нових технологій навчання, планування та організації методичноїроботи;
 • надання допомоги науково-педагогічним та педагогічним працівникам коледжу під час вивчення прогресивних інноваційних технологій навчання, їх апробації, проведенні дослідницько-експерементальних видів діяльності та оволодінні педагогічною майстерністю;
 • підвищення інформаційної та цифрової грамотності викладачів й студентів; поширення практик використання цифрових інструментів для навчання, викладання, наукових досліджень;
 • створення єдиного інформаційно-освітнього та методичного простору коледжу;
 • дидактичний супровід створення електронних курсів;
 • впровадження методик змішаного навчання, сучасних освітніх технологій в навчальний процес коледжу;
 • розвиток лідерського потенціалу викладача коледжу шляхом розкриття сутності процесу викладання на засадах лідерства та опанування ключових методів його реалізації;
 • монітинг дидактичних запитів науково-педагогічних та педагогічних працівників коледжу;
 • координація роботи структурних підрозділів з метою підвищення ефективності методичної роботи;