Для осіб з порушенням зору
-->

«Бути чесним у науці й навчанні: експрес-курс з академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти»

В 2021 році побачила світ праця Сергія Омельчука «Бути чесним у науці й навчанні: експрес-курс з академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти».

Підготовлений автором посібник — новий важливий крок просування в українському академічному середовищі норм, правил і цінностей академічної доброчесності. Його цільова аудиторія — студенти і викладачі бакалаврських освітніх програм.

Представлений текст лаконічний і орієнтується на велике коло етичних питань, обговорювати які конче необхідно у студентських аудиторіях. Посібник невеликий за розміром, що полегшить роботу з ним.

Bидaння cпpямoвaнo нa швидкe й цiлicнe уcвiдoмлeння нopм aкaдeмiчнoї дoбpoчecнocтi, нeoбxiдниx у нaвчaльнiй i нaукoвiй дiяльнocтi. У пociбнику cтpуктуpoвaнo пoдaнo нeoбxiдний тeopeтичний мaтepiaл з ocнoв aкaдeмiчнoї дoбpoчecнocтi, зaпpoпoнoвaнo piзнoмaнiтнi пpaктичнi зaвдaння, щo cпpиятимуть уcвiдoмлeнoму зacвoєнню cукупнocтi eтичниx пpинципiв тa пpaвил aкaдeмiчнoї дoбpoчecнocтi. Tecтoвi зaвдaння дoпoмoжуть дiaгнocтувaти piвeнь cфopмoвaнoї кoмпeтeнтнocтi з aкaдeмiчниx взaємoвiднocин.

Запрошуємо академічну спільноту Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола ознайомитися із експрес-курсом з академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти та поглибити свої знання з актуальної сьогодні теми, а також розставити моральні орієнтири у власній науковій, освітній або творчій діяльності.