Науково-методична рада з якості


indexПоложення про науково-методичну раду з питань якості

indexПлан роботи науково-методичної ради з питань якості освіти на 2020-2021

Науково-методична рада з питань якості освіти Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола (Рада з якості ) є дорадчо-консультативним органом, що розробляє стратегію Коледжу у сфері забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти, вирішує принципові питання створення, впровадження та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

 • Повноваження Ради з якості:

  1. щорічно переглядати політику та процедури Коледжу, що пов'язані з забезпеченням якості освітньої діяльності та якості освіти, та, за необхідності, вносити на розгляд Вченої ради відповідні пропозиції;
  2. щорічно виносити на розгляд Вченої ради питання про ефективність процесів та механізмів щорічного та періодичного перегляду програм, рекомендувати, за потребою їхнє удосконалення;
  3. налізувати та контролювати процеси оцінки програмних результатів, щорічних та періодичних переглядів програм, виявляти проблеми та надавати рекомендації з удосконалення програм і навчальних планів деканам/завідувачам відділень;
  4. отримувати та опрацьовувати рекомендації від усіх зовнішніх й внутрішніх стейкхолдерів для вдосконалення процесів моніторингу та перегляду програм;
  5. аналізувати та контролювати процес перевірки освітніх програм, виявляти проблеми за її результатами, в разі необхідності, рекомендувати Вченій раді проведення позапланового періодичного перегляду освітніх програм;
  6. отримувати та переглядати звіти періодичного перегляду програм та виносити на Вчену раду рекомендації для перезатвердження освітніх програм;
  7. розробляти графік періодичного перегляду освітніх програм;
  8. розглядати пропозиції про впровадження нових освітніх програм та внесення суттєвих змін до програм і модулів з огляду на:
   • обґрунтованість пропозицій, узгодженість з місією та стратегією Коледжу, вплив на інші програми, а також потреби та попит з боку зацікавлених сторін, суспільства і здобувачів вищої освіти;
   • узгодженість наданих пропозицій з національними та міжнародними стандартами, структурою програми та навантаженням здобувачів освіти, програмними результатами навчання, а також з режимом навчання (електронне навчання/змішане, інтенсивне тощо);
   • потребу в ресурсах (включаючи викладачів, методичні матеріали, спеціалізоване обладнання, програмне забезпечення тощо);
  9. надавати Вченій раді звіт та рекомендації щодо затвердження кожної освітньої програми або запропонованих змін до неї;
  10. переглядати політику та процедури, пов'язані з затвердженням та внесенням змін до освітніх програм;
  11. планувати заходи із підвищення якості підготовки здобувачів освіти та проведення моніторингу знань;
  12. доповідати Вченій раді про ефективність процесів та механізмів розробки та вдосконалення освітніх програм, рекомендувати необхідні шляхи їх вдосконалення;
  13. здійснювати внутрішню акредитацію освітніх програм;
  14. озглядати апеляції авторів академічних текстів щодо рішення про наявність неправомірних збігів та запозичень на всіх рівнях освітнього та наукового процесів;
  15. розглядати факти порушення академічної доброчесності та наукової етики, визначати ступінь відповідальності;
  16. надавати консультації та роз’яснення нормативних документів МОН України з питань забезпечення якості освіти та розроблення відповідних рекомендацій;
  17. здійснювати еспертизу та погодження освітньо-професійних програм, навчальних планів, робочих навчальних програм, науково-методичних матеріалів (підручників, навчально-методичних посібників) щодо впровадження їх в роботу освітніх підрозділів Коледжу.

Контакти

Тернопіль,
вул. Б.Хмельницького, 15 (корпус №1)
вул. Б.Лепкого, 4 (корпус №2)
вул. вул. Б.Лепкого, 12 (корпус №3)

 • Тел.: (0352) 52-13-72
 • Email: info@gi.edu.ua
Приймальна комісія Online
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть запитання!
Введіть символи, що зображено на рисунку
Invalid Input
Невірне значення!
Пропонуємо допомогу кожному!

Пам'ятай! Ти не один.

Завжди знайдуться ті, хто підтримає тебе, допоможе розібратися у складній життєвій ситуації, підкаже правильний шлях вирішення конфліктної ситуації.

Коротко опиши суть своєї проблеми та вкажи особисті контактні дані.

Конфіденційність інформації гарантуємо!


Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Опишіть вашу проблему!
Невірне значення!
Зворотній зв'язок
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть ваше повідомлення!
Невірне значення!
Запропонувати зміни

Коротко опиши суть твоєї пропозиції, обери кого вона стосується (викладачі, дирекція коледжу, гарант освітньої програми, завідувач відділенням, адміністрація коледжу, студентське самоврядування) та вкажи свої контактні дані, щоб ми змогли повідомити тебе про результати її розгляду.
Дякуємо за співпрацю!


Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Опишіть вашу проблему!
Оберіть, кого стосується дана пропозиція!
Неправильне значення!
Пропозиції стейкхолдерів
Оберіть категорію!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Оберіть освітню програму!
Опишіть ваші пропозиції!
Невірне значення!
Юридична клініка: online консультація
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть запитання!
Невірне значення!

Студенти

 • відповідають за якість навчання на рівні з Коледжем;
 • беруть участь у формуванні та корегуванні освітньо-професійних програм;
 • ініціюють запровадження вибіркових курсів;
 • формулюють запит на очікувані результати навчання на основі результатів наскрізної практичної підготовки.

В рамках студентоцентрованого підходу до навчання вибудовують власну траєкторію професійного зростання через вибір дисциплін, модулів, кількість опанованих кредитів. Моніторинг задоволеності студентів якістю навчання дозволяє забезпечувати гнучкість моделі та процедур внутрішнього забезпечення якості освіти в Коледжі.

Адмінперсонал

 • реалізують базові процедури внутрішнього забезпечення якості освіти: здійснюють безпосередню розробку, впровадження актуальних для регіону та громади освітніх програм та постійний перегляд їх змісту відповідно до динаміки запиту;
 • забезпечують відповідну якість викладання на основі сучасних педагогічних технологій та наукових досягнень, а також якість науково-дослідної роботи та її інтеграцію у навчальний процес;
 • забезпечують об’єктивність оцінювання результатів навчання, трансформуючи систему «оцінювання знань» в систему «оцінювання компетентностей»;
 • запобігають академічній недоброчесності.

Випускники

Успішність випускників Коледжу, їхні кар’єрні здобутки – один з головних показників якості освітніх послуг, а їх відгуки щодо змісту та актуальності отриманих знань та навичок дозволяє своєчасно реагувати на необхідність внесення змін до освітніх програм.

Абітурієнти

Профорієнтаційна робота з потенційними абітурієнтами Коледджу дозволяє виявити їх очікування щодо змісту освіти в Коледжі, що з часом впливатиме на задоволеність студента якістю навчання, на обґрунтований вибір спеціальності.

Громада

Запит громади та її бачення розвитку регіону дозволяє Коледжу корегувати перелік освітніх програм та ініціювати нові, необхідні громаді та затребувані на ринку праці; створює можливості для здобуття студентами відповідних компетенцій через співпрацю у громадському секторі, через волонтерську діяльність.

Бізнес

Думка роботодавців щодо кваліфікації та компетенцій, отриманих випускниками в Коледжі, дозволяє корегувати освітні програми відповідно до потреб регіонального бізнесу та сприятиме затребуваності випускників на ринку праці; дозволяє обирати актуальні напрями науково-дослідної діяльності Коледжу.

Місцева влада

 • формує запит на затребувані в місті та регіоні спеціальності, що дозволяє оновлювати перелік і зміст освітніх програм;
 • як потенційний роботодавець може висувати пропозиції щодо компетенцій та очікуваних результатів навчання випускників Коледжу;
 • здатна забезпечити можливості дуальної освіти, коли підготовкою фахівця займаються і навчальний заклад і майбутній роботодавець;
 • сприяє інтеграції результатів науково-дослідної діяльності Коледжу до розв’язання локальних суспільно-політичних та економічних проблем.

МОН України

 • рзробляє державні стандарти вищої освіти та контролює їх дотримання ЗВО;
 • розробляє загальнонаціональну (зовнішню) систему забезпечення якості вищої освіти як основу для ефективного функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти Коледжу;
 • через механізм розподілу державного замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою освітою впливає на ринок праці, в тому числі регіональний, стимулюючи реалізацію навчальних програм за дефіцитними спеціальностями.
Пропозиції стейкхолдерів. Фаховий молодший бакалав
Оберіть категорію!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Оберіть освітню програму!
Опишіть ваші пропозиції!
Невірне значення!
Асоціація випускників
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Введіть символи, що зображено на рисунку
Invalid Input
Органайзер
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Публічне обговорення

Форма для внесення пропозицій

Оберіть структурний підрозділ
Введіть дані
Введіть email!
Оберіть структурний підрозділ
Invalid Input
Invalid Input