Для осіб з порушенням зору

Гайда О., Бойко Г.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Вісник Львівського університету. Серія педагогічна
DOI-адреса: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2021.35.11320
URL публікації: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/11320

Анотація

Порушено питання формування професійної перекладацької компетентності за допомогою вивчення основних способів перекладу англійських атрибутивних словосполучень, які є одним із найхарактерніших явищ синтаксису англійської мови. Перекладацька компетентність характеризується здатністю людини ефективно спілкуватись у різних сферах життя, володінням мовними нормами, знанням етикету, розумінням культурних особливостей й умінням використовувати ці знання залежно від ситуації. Зосереджено увагу на лінгвістичній складовій перекладацької компетентності, яка передбачає знання системи мови та її правил функціонування під час іншомовної комунікації, зокрема розглянуто граматичний аспект. Порівняно з українською мовою структурно-семантичні особливості атрибутивних груп у сучасній англійській мові мають ширший діапазон семантико-граматичних зв’язків між членами словосполучень, це призводить до труднощів перекладу та потребує застосування різних граматичних та лексичних трансформацій. У дослідженні виділено та охарактеризовано основні способи та прийоми відтворення українською мовою вибраних граматичних явищ, з’ясовано, які структурні моделі досліджуваних конструкцій є найбільш продуктивними, також проведено контрастивно-перекладознавчий аналіз особливостей передання атрибутивних словосполучень. Виявлено, що одним із основних способів перекладу атрибутивних конструкцій із субстантивним атрибутом є перестановка членів словосполучення, також часто застосовують такі граматичні трансформації, як заміна іменника на прикметник або ж дієслівне словосполучення, ще одним прийомом, який застосовують під час перекладу атрибутивних прийменникових конструкцій з субстантивним атрибутом, є описовий переклад, який полягає у тому, що слово (а у деяких випадках і словосполучення) замінюють таким словосполученням у цільовій мові перекладу, яке чітко передає зміст слова вихідної мови. Засвоєння зазначених прийомів дасть можливість підвищити перекладацьку компетентність здобувачів вищої освіти та удосконалити навички міжмовної комунікації.

Додаткова інформація

Ключові слова
перекладацька компетентність, атрибутивне словосполучення, лексична трансформація, граматична трансформація, перекладознавство

Файл

Формування професійної перекладацької компетентності здобувачів вищої освіти.pdf
244 переглядів Поділитися: