Для осіб з порушенням зору

Вишневська Г.Б.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2018
Назва видання: Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
DOI-адреса:
URL публікації: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=NZTNPUmz_2018_2_4

Анотація

Статтю присвячено аналізу концепту «потерчата» у творчості Лесі Українки та Василя Короліва-Старого. Виявлено основні смисли, що визначають його семантику в лінгвоконцептуальній картині світу обох письменників. Робота виконана в аспекті когнітивної лінгвістики.

Додаткова інформація

Ключові слова
концепт, концептуалізований образ, хтонічне, картина світу, етнокультура

Файл

Концептуалізація образу потерчат у творах Лесі Українки та Василя Короліва-Старого.pdf
833 переглядів Поділитися: