Для осіб з порушенням зору

Практичне навчання


Однією із основних складових фахової підготовки студентів у закладі вищої освіти є практична підготовка. Вона органічно входить у чітку систему фахової підготовки впродовж усього періоду навчання у Коледжі.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА – обов'язковий компонент освітньо-професійних програм, що спрямований на набуття студентом професійних і загальних компетентностей і передбачає:

  • оволодіння здобувачами освіти сучасними методами, формами організації і знаряддями праці у сфері їх майбутньої професії;
  • формування у здобувачів освіти професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у реальних ринкових і виробничих умовах;
  • виховання потреби систематично оновлювати свої знання й творчо їх застосовувати у практичній діяльності;
  • розвиток навичок науково-дослідної роботи та вирішення прикладних завдань;
  • формування навичок командної роботи;
  • підвищення здатності до працевлаштування;
  • отримання здобувачем освіти досвіду роботи, що необхідний для присвоєння професійної кваліфікації.

Практики, залежно від спрямованості та умов проведення, специфічних для конкретного фаху освітніх цілей, поділяють на такі види:

  • навчальна (тренінг, екскурсійно-оглядова, ознайомча, технологічна, навчально-виробнича експлуатаційна, навчально-виробнича конструкторська тощо), під час якої особа, що навчається, під постійним керівництвом викладача у складі групи або індивідуально вирішує навчальні завдання;
  • виробнича (переддипломна, технологічна тощо), під час якої студент повністю або частково виконує функціональні обов'язки працівника відповідного фаху та рівня та вирішує реальні завдання. Структура виробничої практики залежить від змісту практичного навчання та має забезпечити виконання основних професійних функцій тих посад, на які може претендувати студент після здобуття відповідного освітнього ступеня.

Перелік видів практик конкретної Освітньої програми, їх зміст, форми, тривалість, терміни проведення визначено в профілі Освітньої програми та навчальних планах.

Практичну підготовка здобувачів освіти проводять із врахуванням компетентнісного підходу в органах державної влади, на підприємствах, установах, в організаціях. Організацію практичної підготовки регламентує Положення про проведення практики студентів, інші нормативні документи Коледжу.

indexПоложення про проведення практики студентів

indexПорядок оформлення організаційно-розпорядчої та звітної документації виробничої практики

indexМетодичні рекомендації щодо проведення інструктажів з охорони праці і безпеки життєдіяльності