Оголошення

News image

До уваги студентів! Змінено реквізити

У зв'язку зі змінами рахунків України з 03.01.2020 р.  Галицький  коледж імені В’ячеслава Чорновола має нові реквізити дл... Детальніше...

Події

Виховний відділ

Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Кардинальні зміни соціально – економічної політики країни, перехід до ринкових відносин, інтеграція в європейське та світове товариство, побудова демократичного суспільства вимагають змін у концепції виховної роботи у навчальних закладах. Цей процес передбачає орієнтацію на відродження національної гідності, патріотизму й громадянської особистості, освіченість на світовому рівні, гуманізм, духовність, діловитість, активізацію кожної людини зокрема, її самореалізацію в матерільній і духовній сферах суспільного життя, дотримання всіх прав людини.

У коледжі за реалізацію виховної роботи відповідає виховний відділ, який очолює заступник директора коледжу з виховної роботи та студентських справ - Зварич Наталя Олександрівна, викладач-методист, відмінник освіти України.

Концепція виховної роботи в коледжі є національно-демократичною. Це означає, що:

 • виховання є національним, тобто спрямованим на розвиток національного самоусвідомлення і всі аспекти виховання мають відповідати духові і стратегічним цілям української нації і держави, нашій виховній традиції та ментальності;
 • другою домінуючою тенденцією виховного процесу стає демократизація особистості і пристосування її до життя в умовах свободи.

Головною метою національного виховання є всебічний і гармонійний розвиток особистості, набуття студентами соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури національних взаємин, формування у молоді рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо – естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

Загальна мета виховання конкретизується через систему виховних завдань, які об’єднані в напрями: інтелектуальне, національно - патріотичне, правове, моральне, художньо – естетичне, трудове, екологічне, фізичне виховання.

Реалізація мети та завдань концепції виховної роботи в коледжі спричиняє необхідність дотримання наукового підходу до організації виховного процесу. Науковий підхід виявляється в тому, що дія загальних закономірностей розвитку особистості опосередковується впливом конкретно – історичних умов життєдіяльності нашого суспільства загалом і кожного з його членів зокрема. Конкретно – історичний підхід допомагає визначати і формувати найбільш актуальні на даному етапі розвитку українського суспільства завдання виховання.

Виховна робота в коледжі передбачає реалізацію індивідуально-творчого підходу у виховному процесі.

Відповідно до принципу індивідуально – особистісного виховання закони духовного і фізичного розвитку, процеси, зміни, які відбуваються у внутрішньому світі студента, є головними орієнтирами у виховній діяльності. Індивідуально – особистісне виховання виходить з того, що кожний студент унікальний і головним завданням виховної роботи є формування його індивідуальності, створення умов для розвитку творчого потенціалу.

Система виховної роботи в коледжі передбачає формування нових міжособистісних стосунків між викладачем та студентом, вчителем та учнем, спільний пошук істини, спільне розв'язання проблем,виконання творчих завдань. Потрібно широко використовувати можливості коледжу у пошуку конкретної справи, у якій би змогли максимально реалізуватись творчі можливості вихованців. Тільки конкретна справа, корисність якої безперечна для української держави, здатна виховати свідомих, творчих фахівців.

Принцип комплексності передбачає встановлення у виховній роботі тісної взаємодії і поєднання навчального та виховного процесів, зусиль найрізноманітніших інституцій – сім’ї, коледжу, громадських та релігійних організацій, молодіжних об’єднань, усіх причетних до виховання та самовиховання.
Наріжний принцип концепції виховання - вироблення механізму постійного саморозвитку, який би стимулював, а не гальмував творчий пошук і новаторство.

Виховна робота - постійний спільний процес, у якому об'єднуються зусилля студентів, учнів, батьків, педагогів.

Виховна робота в коледжі базується на:

 • Конституції  України (прийнята   Верховною Радою України 28 червня 1996 року);
 • Законі України  "Про освіту"  від  23  березня  1996  року N 100/96-вр ( 100/96-вр ) (зі змінами і доповненнями);
 • Державній національній    програмі    "Освіта"   (Україна   XXI століття)    (896а-93-п);
 • Концепції національного виховання студентської молоді (затверджена МОН України    7.07.2009 року, наказ № 636);
 • Наказі Президента України „Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян” ( від 27.04.1999р.);
 • Наказі Президента України "Про додаткові заходи забезпечення розвитку освіти на Україні" (№ 941 від 09.10.2001р.);
 • Наказі Міністерства освіти і науки України  «Про затвердження положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах» (№166 від 04.03.2001р.);
 • Постанові Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-20011 роки» (№1594 від  15.11.2006р.);
 • Статуті Галицького коледжу ім. В’ячеслава Чорновола.
 • Заходах щодо реалізації ,, Програми національно-патріотичного виховання молоді на період до 2012 року’’( наказ управління освіти Тернопільської міської ради від 31.08.2010 р. №324)

На  основі  даних документів розроблено план виховної роботи навчального закладу.

Головні завдання виховної роботи:забезпечення єдності навчальної, наукової, виховної роботи;

 • гуманізація освітнього процесу, визнання людини вищою цінністю, повага до неї, її запитів та інтересів, утвердження гідності, створення умов для повного розкриття здібностей, для постійного самовдосконалення та самоствердження;
 • створення  здорового морально-психологічного клімату в студентських колективах (групах, гуртожитках);
 • підвищення ролі куратора як носія знань і культури;
 • посилення ролі позанавчальної виховної діяльності;
 • розвиток студентського самоврядування.

Важливим завданням виховної роботи є впровадження нових підходів, виховних систем, форм і методів виховання, які б відповідали потребам розвитку творчої особистості, сприяли розкриттю її талантів, духовно-емоційних, інтелектуальних і фізичних здібностей.

Основні напрямки виховної діяльності
1. Національно-патріотичне виховання передбачає:

 • формування  національної свідомості і відповідальності за долю України;
 • виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті;
 • культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою та ін.);
 • виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій.

2. Інтелектуально-духовне виховання передбачає:

 • засвоєння системи знань, яка містить духовні надбання минулих поколінь;
 • розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення;
 • виховання потреби самостійно здобувати знання і готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності;
 • виховання здатності усвідомлювати та обстоювати особисту позицію;
 • формування особистісного світогляду – узагальненого розуміння всього світу в цілому.

3. Громадянсько-правове виховання передбачає:

 • прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина;
 • виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів;
 • виховання громадянського обов’язку перед країною, суспільством;
 • формування політичної культури;
 • становлення етики міжнаціональних стосунків;
 • залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху.

4. Морально-етичне виховання передбачає:

 • формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни;
 • формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань.

5. Екологічне виховання передбачає:

 • виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство;
 • оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природо¬корис¬тування;
 • формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури;
 • виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності.

6. Естетичне виховання передбачає:

 • формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на народній естетиці та  кращих надбаннях цивілізації;
 • вироблення умінь примножувати культурно-мистецьке надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті;
 • розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей та творчої діяльності.

7. Трудове виховання передбачає:

 • формування  працелюбної особистості, яка свідомо і творчо ставиться до праці;
 • розвиток  уміння самостійно та ефективно працювати;
 • формування почуття господаря та господарської відповідальності;
 • формування готовності до праці в умовах ринкової економіки.

8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя передбачає:

 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів;
 • формування знань про роль фізичної культури в житті людини;
 • фізичне, духовне та психічне загартування;
 • виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя;
 • профілактику захворювань, формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, створення умов для активного відпочинку студентів.

(З концепції виховної роботи Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола)

Коментарі: